fbpx

Regulations

of Enovatio Cloud Service

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Klienta Usługi Enovatio Cloud. Postanowienia Regulaminu oraz właściwych Umów zawartych między Stronami określają prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Stron w związku ze świadczeniem Usługi Enovatio Cloud.

§ 1 DEFINICJE

 1. Błąd – dysfunkcja Oprogramowania kwalifikowana jako Błąd Krytyczny lub Błąd Zwykły.
 2. Błąd Krytyczny – błąd Oprogramowania uniemożliwiający użytkowanie Systemu w zakresie jego funkcjonalności; Błędem Krytycznym jest również niezgodność Oprogramowania z przepisami prawa oraz brak możliwości gromadzenia i przetwarzania danych w Systemie zgodnie z aktualnymi wymaganiami narodowego Funduszu Zdrowia (lub jego ewentualnego następcy prawnego).
 3. Błąd Zwykły – błąd Oprogramowania prowadzący do otrzymania nieprawidłowych wyników działania Systemu, nie uniemożliwiający jednak korzystania z Systemu i nie powodujący zakłóceń w realizacji działalności realizowanej przez Zamawiającego i nie skutkujący brakiem możliwości korzystania z Systemu, który to Błąd może być usunięty poprzez stosowne zmiany w Oprogramowaniu.
 4. Cennik – oznacza opublikowany w Serwisie Enovatio wykaz kosztów Usług Enovatio Cloud.
 5. Czas Oznaczony Umowy – oznacza czas oznaczony, na jaki jest zawarta Umowa.
 6. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce
 7. Dokumentacja – oznacza udostępnione Klientowi przez Usługodawcę elektroniczne instrukcje korzystania z Usługi i materiały pomocnicze. Udostępnienie następuje z chwilą założenia Konta Użytkownika w Serwisie Enovatio.
 8. Enovatio – spółka Enovatio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Odrowąża 15, wpisana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000143765, NIP: 1132395823, REGON: 015295370, kapitał zakładowy: 50.000 zł – opłacony w całości. Spółka jest Usługodawcą.  
 9. Formularz Kontaktowy – oznacza dokument w formie elektronicznej zamieszczony na stronie https://enovatio.com/formularz-kontaktowy// za pomocą, którego Klient zamawia u Usługodawcy Usługę Enovatio Cloud, celem skorzystania z testowego, 14-dniowego dostępu do Usługi Enovatio Cloud lub zamówienia świadczenia Usługi w formie odpłatnej.
 10. Formularz Rejestracji – dostępny w Serwisie Enovatio formularz umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Godzina Robocza – oznacza godzinę zegarową w przedziale od 9:00 do 17:00 w Dni Robocze w strefie czasowej UTC+01:00.
 12. Klient – oznacza podmiot zamawiający u Usługodawcy Usługę Enovatio Cloud, zgodnie ze złożonym zamówieniem podczas rejestracji konta lub po upływie okresu próbnego korzystania z Usługi lub na podstawie indywidualnego zamówienia poprzez Formularz Kontaktowy. Podmiotem korzystającym z Usługi może być wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego lub podmiot administracji publicznej, a także stowarzyszenia, fundacje i spółdzielnie.
 13. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem/adresem e-mail) i hasłem nadanymi przez Usługodawcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Klienta. Założenie konta gwarantuje dostęp do Usług Enovatio Cloud i korzystania z nich.
 14. Moment Uruchomienia Usługi – za moment uruchomienia usługi uważa się moment rejestracji Konta, zatwierdzenia Regulaminu i przesłania przez Usługodawcę elektronicznie informacji Klientowi o dostępie do Konta celem uzyskania dostępu do Usługi Enovatio Cloud.
 15. Niedostępność Usługi – wystąpienie Błędu Krytycznego z winy Usługodawcy.
 16. Okres abonamentowy – jeden miesiąc kalendarzowy
 17. Opłata Abonamentowa – oznacza opłatę za jeden okres abonamentowy, należną Usługodawcy od Klienta za każdy miesiąc korzystania przez Klienta z Usługi.
 18. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia Usługi Enovatio Cloud oraz Regulamin Serwisu internetowego: enovatio.com (zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 19. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).
 20. Serwis Enovatio – strona internetowa enovatio.com wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami.
 21. Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, atak terrorystyczny, strajki, zarządzenia władz, epidemia/pandemia, katastrofalne warunki pogodowe, pożar, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo  katastrofy budowli lub budynków.
 22. Strona – oznacza Usługodawcę lub Klienta, w zależności od kontekstu, a Strony oznacza łącznie Usługodawcę i Klienta.
 23. Umowa lub Umowa o świadczenie Usługi Enovatio Cloud – oznacza umowę zawartą pomiędzy Usługodawcą a Klientem na mocy, której Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi Enovatio Cloud na rzecz Klienta a Klient zobowiązuje się do uiszczania wynagrodzenia z tytułu świadczonej usługi.
 24. Usługodawca – Enovatio.
 25. Usunięcie Konta – oznacza usunięcie Konta wraz ze wszystkimi danymi zgromadzonymi na koncie.
 26. Użytkownik – oznacza osobę upoważnioną przez Klienta do korzystania z Usługi, niezależnie od tego, czy osoba taka w danym momencie aktywnie korzysta z Usługi.
 27. Usługa lub Usługa Enovatio Cloud – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta w postaci Oprogramowania składającego się z modułów, którego celem jest m.in. zarządzanie projektami, zarządzanie organizacją/przedsiębiorstwem, prowadzenie rozliczeń i innych czynności za pośrednictwem określonych funkcjonalności w ramach oferowanych modułów.
 28. Umowa powierzenia – umowa powierzenia danych osobowych przez Klienta, celem ich prawidłowego przetwarzania i zabezpieczania przez Usługodawcę. Zgodnie z art. 28 RODO Umowa powierzenia zawiera wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, celem spełnienia wymogów przewidzianych w RODO. Umowa powierzenia będzie stanowiła podstawę do określenia celów, sposobów, zabezpieczeń oraz procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Usługodawcę jako podmiot przetwarzający.
 29. Zawieszenie świadczenia Usługi – oznacza zablokowanie dostępu do Konta i jest równoznaczne z zawieszeniem wykonywania Usług, w tym realizacji reklamacji.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Klienta Usługi Enovatio Cloud.
 2. W ramach Konta Klienta Usługa Enovatio Cloud obejmuje:
  • zapewnienie dostępu do wybranych modułów i ich funkcjonalności dla ustanowionej liczby Użytkowników
  • zapewnienie możliwości przechowywania danych wprowadzanych przez Klienta w ramach Usługi Enovatio Cloud, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 9 poniżej.
 3. Warunkiem świadczenia Usługi Enovatio Cloud jest wyrażenie zgody na świadczenie Usługi Enovatio Cloud, zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wyrażenie zgody na jego treść.
 4. Usługa Enovatio Cloud będzie świadczona w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie
 5. Usługa Enovatio Cloud będzie świadczona począwszy od Momentu Uruchomienia Usługi.
 6. Klient przyjmuje do wiadomości, iż prawo dostępu i korzystania z Usługi Enovatio Cloud dotyczy wyłącznie dostępu i korzystania z Usługi Enovatio Cloud poprzez Internet (Software as a Service).
 7. Korzystając z funkcjonalności Usługi Enovatio Cloud Klient może ustanawiać Użytkowników. Klient zobowiązuje się zapewnić, iż Użytkownicy będą korzystać z Usługi Enovatio Cloud zgodnie z Regulaminem.
 8. Klient akceptuje, że ustanowiona liczba Użytkowników ma bezpośredni wpływ na wysokość Opłaty Abonamentowej (nie dotyczy testowego korzystania z Usługi).
 9. Zgodnie z Cennikiem każdemu Użytkownikowi przysługuje określona ilość przestrzeni dyskowej. Iloczyn zakupionych użytkowników i przydzielonej im przestrzeni dyskowej stanowi limit przysługującej przestrzeni dyskowej na Konto.. Przekroczenie parametrów przestrzeni dyskowej przysługującej w ramach Konta skutkuje naliczeniem dodatkowych opłat, zgodnie z Cennikiem.
 10. Wymagania dla Klienta do korzystania z Usługi Enovatio Cloud:
  • Urządzenie komputerowe lub mobilne z dostępem do sieci Internet,
  • Włączona obsługa Plików Cookies i Java Script,
  • Zainstalowana przeglądarka internetowa w aktualnej wersji (zalecana: Google Chrome, Edge, Mozilla Firefox lub Safari),
  • Rozdzielczość ekranu na poziomie co najmniej 1366px,
  • Łącze internetowe o przepustowości minimalnej download 1 mbit/s, upload 128 kbit/s,
  • Aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

§ 3 ZAMAWIANIE ŚWIADCZENIA USŁUGI

 1. Proces zamówienia Usługi Enovatio Cloud odbywa się w następujący sposób:
  • Klient kontaktuje się z Enovatio poprzez Formularz Kontaktowy, mailowo lub telefonicznie.
  • Klient podczas kontaktu może wybrać możliwość bezpłatnego testowania Usługi Enovatio Cloud w okresie 14-dni lub zawrzeć umowę o świadczenie Usług Enovatio Cloud, celem korzystania z Usługi odpłatnie, w pełnej wersji na zasadach ustalonych w Umowie o świadczenie Usługi Enovatio Cloud.
  • Klient przy wypełnianiu Formularza kontaktowego ma możliwość zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki prywatności.
  • Na podstawie danych uzyskanych zgodnie z pkt 1.1. Enovatio rejestruje Konto Klienta w Usłudze Enovatio Cloud.
  • Następnie Enovatio wysyła Klientowi elektronicznie informację o dostępie do Konta oraz login i hasło,
  • Następuje pierwsze logowanie przed którym, Klient ponownie zapoznaje się z niniejszym Regulaminem oraz polityką prywatności i wyraża zgodę w zakresie ich obowiązywania podczas świadczenia Usługi Enovatio Cloud,
  • Następuje rozpoczęcie świadczenia Usługi (Moment Uruchomienia Usługi):
   • w ramach 14-dniowego okresu testowego lub
   • w ramach świadczenia usługi odpłatnej po zawarciu Umowy o świadczenie Usługi Enovatio Cloud. W ramach Umowy Klient wybiera moduły oferowane w ramach Usługi Enovatio Cloud oraz określa deklarowaną minimalną liczbę Użytkowników.
 2. W trakcie korzystania z Enovatio Cloud Klient może dowolnie zmieniać zakres Usługi w zakresie korzystania z modułów oraz zwiększać liczbę Użytkowników ponad zadeklarowaną minimalną liczbę Użytkowników w momencie zawarcia Umowy.

§ 4 OPŁATY I OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

 1. Opłaty należne Usługodawcy od Klienta z tytułu świadczenia Usługi Enovatio Cloud i warunki płatności zostały określone w Umowie Świadczenia Usługi Enovatio Cloud lub/i w cenniku opublikowanym na stronie internetowej enovatio.com w zakładce Cennik.
 2. Umowa o świadczenie Usług Enovatio Cloud jest zawierana na Czas Oznaczony.
 3. Nieuiszczenie Opłaty Abonamentowej w terminie może spowodować Zawieszenie świadczenia Usługi. Zawieszenie świadczenia Usługi nie oznacza przedłużenia obowiązywania Umowy o okres trwania zawieszenia.
 4. Usunięcie Konta jest możliwe w przypadku zakończenia Umowy.
 5. Brak Opłaty Abonamentowej przez w sumie 3 Okresy abonamentowe uprawnia Enovatio do zakończenia Umowy po uprzednim minimum dwukrotnym wezwaniu Klienta do uregulowania zaległości.
 6. Usunięcie Konta lub danych Klienta nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty należności za pozostały czas obowiązywania Umowy.
 7. O Zawieszeniu świadczenia Usługi Enovatio powiadomi Klienta pocztą elektroniczną, w tym przedstawi informacje o stanie zaległości ze wskazaniem kwoty i terminu zapłaty. Usługodawca dodatkowo zamieści informację o zaległości za pośrednictwem komunikatu wyświetlanego na Koncie.
 8. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki wynikające dla Klienta z zawieszenia świadczenia Usługi Enovatio Cloud i zablokowania dostępu do Konta.
 9. Enovatio usuwa Konto w terminie 30 dni od dnia zakończenia Umowy lub zakończenia okresu testowego korzystania z Enovatio Cloud w przypadku niepodpisania Umowy.

§ 5 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Klient jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu i poszanowanie praw własności intelektualnej Enovatio i producentów oprogramowania niezbędnego dla korzystania z Usług Enovatio Cloud przez użytkowników i pracowników Klienta oraz ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane szkody.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usługi Enovatio Cloud w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich.

§ 6 REKLAMACJE

 1. Reklamacje Klienta powinny dotyczyć konkretnych nieprawidłowości w świadczeniu Usługi w zakresie zdefiniowanych w § 1 Błędów.
 2. Reklamacja dotycząca działania Usługi Enovatio Cloud powinna być zgłoszona przez Klienta w formie wiadomości e-mail na adres support@enovatio.com w Okresie abonamentowym, w którym wystąpił Błąd, przy czym zgłoszenie Błędu powinno być wykonane przez Klienta w terminie 3 dni od dnia jego wystąpienia
 3. Reklamacje wniesione po tym terminie, jak również reklamacje wniesione przez Klientów, którzy zalegają z zapłatą Opłat Abonamentowych pozostaną bez rozpatrzenia.
 4. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Klienta od terminowego uiszczenia Opłat.
 5. Reklamacja powinna co najmniej zawierać adres, pod jakim dostępna jest Usługa, dane zgłaszającego, jego login w systemie, czas wystąpienia problemu oraz dokładny opis problemu.
 6. Usługodawca będzie obsługiwał zgłoszenia Błędów w Godzinach Roboczych. Zgłoszenie Błędu przez Klienta poza Godzinami Roboczymi uważa się za dokonane z rozpoczęciem najbliższej Godziny Roboczej (np. zgłoszenie Błędu dokonane w piątek po godzinie 17:00 – Błąd traktowany jest jak zgłoszony o godz. 9:00 w poniedziałek (pod warunkiem, że poniedziałek jest Dniem Roboczym)).
 7. Usługodawca rozpatruje prawidłowo zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni.
 8. Usługodawca zobowiązany jest do usuwania jedynie Błędów powstałych z winy Usługodawcy. Na prośbę Klienta i jeśli jest to możliwe, Usługodawca będzie usuwał Błędy niespowodowane z winy Usługodawcy za dodatkowym wynagrodzeniem określonym przez Usługodawcę na podstawie cennika
 9. Za każdy dzień, w którym z winy Usługodawcy wystąpił Błąd Krytyczny trwający dłużej niż 24 godziny, Klient, po skutecznym wniesieniu reklamacji, może żądać od Usługodawcy kary umownej w wysokości 1/30 Opłaty Abonamentowej należnej Usługodawcy za miesiąc kalendarzowy, w którym wystąpił Błąd Krytyczny. Suma kar umownych, jakich Klient może żądać za Błędy Krytyczne, które wystąpiły w danym miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć 50 % Opłaty Abonamentowej należnej za ten miesiąc.
 10. Kara umowna, o której mowa powyżej jest wyłącznym roszczeniem Klienta wobec Usługodawcy z tytułu nie zapewnienia przez Usługodawcę ciągłości działania Usługi, czy też wystąpienia braku możliwości korzystania z Usługi lub zakłócenia korzystania z Usługi przez Klienta.

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługi z należytą starannością.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynikłe z działania Siły Wyższej.
 3. W przypadku  wystąpienia  Siły Wyższej  Usługodawca  poinformuje w formie wiadomości e-mail o tym zdarzeniu Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od jego wystąpienia oraz  o  niemożności  wykonania swoich  zobowiązań  wynikających  z  Umowy, a następnie uzgodni z  Klientem  podjęcie  ewentualnych środków w celu usunięcia skutków działania Siły Wyższej. Niepoinformowanie o wystąpieniu siły wyższej we wskazanym terminie skutkuje brakiem możliwości powoływania się na tą okoliczność, a w konsekwencji skorzystania z uprawnień wynikających z wystąpienia siły wyższej. Ciężar  dowodu  niewykonania  zobowiązania  z  powodu  siły wyższej obciąża Stronę, która powołuje się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być udowodniony dokumentem pochodzącym m.in. od właściwego organu administracji publicznej, IMGW itp. Jeżeli siła wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 14 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego porozumienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze Stron  dalszych  zobowiązań,  oprócz  płatności  należnych  z  tytułu  wykonanych  usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w przypadku wystąpienia po stronie Usługodawcy  przerw w dostępie do Internetu, przerw w zasilaniu lub spowodowane przez osoby trzecie.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynikłe z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności odpowiedzialność Usługodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest wyłączona w przypadku:
  • niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Klienta obowiązków określonych w Regulaminie lub Umowie, w tym: niespełnienia przez Klienta warunków niezbędnych do świadczenia Usługi Enovatio Cloud, nieprawidłowego korzystania z Usługi Enovatio Cloud,
  • niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Klienta obowiązków określonych w przepisach prawnych.
  • działania klienta sprzecznego z Regulaminem, w tym za wprowadzone za pośrednictwem Usługi Enovatio Cloud dane, treści, materiały oraz czynności, a także za szkody spowodowane przez podanie przez Klienta danych nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych
  • niewłaściwego działania sprzętu komputerowego lub oprogramowania Klienta,
  • wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do Usługi przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Klienta albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Klienta przed dostępem takich osób,ingerencji w Usługę Enovatio Cloud lub bazy danych przez osoby nieuprawnione,
  • błędnej interpretacji wyników,
  • błędów i braków w bazach danych obsługiwanych przez Usługę Enovatio Cloud z przyczyny nie leżących po stronie Usługodawcy,
 5. Łączna odpowiedzialność Usługodawcy za wszelkie roszczenia związane z Umową z jakiegokolwiek tytułu (w tym kontraktowa i deliktowa, wliczając w to kary umowne) nie może przekroczyć sumy Opłat Abonamentowych netto (bez VAT) uiszczonych przez Klienta na podstawie Umowy w okresie 6 miesięcy poprzedzającym zdarzenie dające podstawę do pierwszego roszczenia, lub jeżeli okres obowiązywania Umowy był krótszy, w tym krótszym okresie. Wystąpienie kolejnych roszczeń nie powoduje zwiększenia limitu odpowiedzialności.
 6. Niezależnie od podstawy prawnej roszczenia Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści i szkody pośrednie poniesione przez Klienta, w szczególności utratę przychodów, przerwy lub zakłócenia działalności, utratę wartości firmy, odszkodowania i kary umowne płacone przez Klienta, utratę danych, koszty oprogramowania lub sprzętu zastępczego.
 7. Powyższe ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności mają zastosowanie w zakresie dozwolonym przez prawo.

§ 8 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH POWIERZONYCH USŁUGODAWCY

 1. Dane wprowadzone przez Klienta za pośrednictwem Usługi Enovatio Cloud są własnością Klienta.
 2. Usługodawca zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał danych wprowadzonych przez Klienta w żadnym innym celu niż wykonanie Umowy. Usługodawca może jednak udostępniać dane wprowadzone przez Klienta sądom, organom ścigania lub organom administracji publicznej w przypadkach, gdy obowiązek takiego udostępnienia przewidują przepisy prawa.
 3. Dane Klienta będą przechowywane przez Usługodawcę na serwerach wyposażonych w profesjonalne systemy podtrzymywania napięcia.
 4. W przypadku wystąpienia Błędu Usługodawca zastrzega sobie prawo przywrócenia ostatniej kopii bezpieczeństwa z poprzedniego Dnia Roboczego i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty będące efektem przywrócenia kopii bezpieczeństwa.
 5. Wszystkie dane przechowywane przez Usługodawcę będą chronione od momentu pojawienia się ich w Enovatio Cloud, zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz oraz przed nieuprawnionym dostępem wewnętrznym (tj. przed dostępem nieuprawnionych pracowników Usługodawcy).
 6. Enovatio zobowiązuje się filtrować dane za pomocą „ścian ogniowych” (firewall) w celu ich zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem.
 7. W razie rozwiązania Umowy dane przechowywane przez Enovatio, zostaną udostępnione Klientowi do pobrania przez okres 14 dni od rozwiązania Umowy jako backup bazy danych oraz backup plików z serwera FTP, pod warunkiem uregulowania przez Klienta wszelkich należności wobec Usługodawcy. Po upływie tego okresu dane przechowywane przez Enovatio zostaną usunięte z Enovatio Cloud.

§ 9 DANE OSOBOWE I ICH POWIERZENIE ORAZ ZACHOWANIE POUFNOŚCI

 1. Usługodawca będzie świadczył Usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w zakresie przetwarzanych danych osobowych: RODO oraz z ustawą o ochronie danych osobowych, a także w zgodzie z innymi właściwymi przepisami.
 2. Administratorem danych osobowych w zakresie danych osobowych przekazanych w związku z zawarciem niniejszej umowy jest Usługodawca. Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie wskazanym w zdaniu 1 należy zgłaszać bezpośrednio do Usługodawcy na adres e-mail: iod@enovatio.com
 3. W celu realizacji Usługi, Usługodawca jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym w szczególności:
  • imię i nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego,
 4. Usługodawca oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług określonych w niniejszym Regulaminie oraz w celach w nim określonych.
 5. Administratorem danych osobowych w zakresie danych wprowadzonych do programu Enovatio jest Klient. Dotyczy to w szczególności danych osobowych zgromadzonych przez Klienta w zakresie następujących kategorii podmiotów: klientów, kontrahentów oraz osób, których dane dotyczą. Kategorie danych osobowych, które mogą być wprowadzone przez Klienta i podlegają powierzeniu Usługodawcy mogą obejmować w szczególności: imiona, nazwiska, adresy, adres e-mail, numer telefonu, PESEL, NIP, adresy IP.
 6. Klient jako administrator danych osobowych Użytkowników oraz danych osobowych, o których mowa w ust. 5 powierza Usługodawcy przetwarzanie wskazanych danych osobowych w zakresie określonym w ustępie 2 oraz ustępie 5 powyżej, w celu realizacji Usługi i na czas świadczenia Usługi. Jeżeli zakres danych osobowych, sposoby ich przetwarzania i zabezpieczenia lub inne warunki przetwarzania danych osobowych będą podlegały innym zasadom niż opisane w Regulaminie, wówczas powinna być zawarta odrębna umowa powierzenia przedstawiona przez jedną ze stron, która powinna być zawarta w dniu zawarcia niniejszej Umowy. Obowiązek przedstawienia umowy powierzenia w zakresie opisanym w zdaniu poprzednim spoczywa na Kliencie.
 7. Usługodawca oświadcza, że przy przetwarzaniu danych osobowych będzie stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe w imieniu Usługodawcy są zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.
 8. Klient wyraża zgodę na przekazywanie powierzonych danych osobowych do przetwarzania podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. Usługodawca oświadcza, że podmioty przetwarzające dane w jego imieniu zostaną zobowiązane do zachowania danych w tajemnicy i zapewnią odpowiedni standard ochrony danych.
 9. W razie stwierdzenia naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych, Usługodawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia takiej informacji, przekazać informację o naruszeniu Klientowi z uwzględnieniem przepisów art. 33 RODO.
 10. W trakcie obowiązywania Umowy, Klient i Usługodawca zobowiązują się ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na realizację niniejszej Umowy.
 11. Po rozwiązaniu Umowy, Usługodawca zobowiązany jest usunąć przetwarzane dane osobowe powierzone przez Klienta.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w Serwisie Enovatio polegają na umożliwieniu Klientowi przez Usługodawcę:
  • zawierania Umów na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  • zakładania i posiadania Konta w Usłudze Enovatio Cloud,
  • korzystania z innych usług udostępnianych przez Enovatio.
 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Usługach podane w Serwisie Enovatio, należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia Umowy mając na względzie art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Enovatio świadczy usługi na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy  wynika, że nie posiada ona dla takiego przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) – postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Klienta będącego konsumentem stosuje się również do takiego przedsiębiorcy, z wyłączeniem przepisu art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym punkcie, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.
 5. Klient będący przedsiębiorcą, o którym mowa w pkt 5 powyżej, wyraża zgodę na wykonanie przez Usługodawcę Usługi przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie przez Klienta od umowy zawieranej na odległość i tym samym rezygnuje z ustawowego prawa do odstąpienia od Umowy o Usługę, jeśli takie prawo mu przysługuje.
 6. Klient nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Serwisu Enovatio, w tym w szczególności Klient nie może:
  • Ingerować w treść i elementy graficzne Serwisu Enovatio
 7. Zamieszczać w Serwisie Enovatio treści o charakterze bezprawnym.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Usługi spowodowanych jej serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jej funkcjonalności. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej niż po 30 dniach od dnia ich ogłoszenia. Klient, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie, jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o planowanych zmianach. Złożenie oświadczenie o nie wyrażeniu zgody na zmiany skutkuje rozwiązaniem umowy z dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie.
 10. Klienta obowiązuje zakaz wprowadzania w ramach Usługi Enovatio Cloud danych o charakterze bezprawnym.
 11. Strony dążyć będą do polubownego rozstrzygania sporów. W przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia na drodze polubownej, wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 12. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie dokumentowej (wiadomość e-mail).
 13. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.
 14. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.06.2021
Effective project management and implementation in a specific time, in accordance with the specification.
Automation of business processes. Efficient document management and correct information flow.
Fast registration and application support. Transparency of reported problems, monitoring, reporting, SLA and time recording.